سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » متن کامل طرحی که در صورت تصویب آن، مجلس برای همیشه در جمهوری اسلامی نابود خواهد شد...

متن کامل طرحی که در صورت تصویب آن، مجلس برای همیشه در جمهوری اسلامی نابود خواهد شد

چکیده :سایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را که عصر امروز به تصویب نهایی کمیسیون مشترک بررسی کننده رسیده، منتشر کرد. این، همان طرحی که است که مهدی کروبی درباره آن به نمایندگان هشدار داده و تصویب آن را معادل ذبح مجلس و نابودی همیشگی این نهاد در نظام جمهوری اسلامی دانسته بود....


سایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را که عصر امروز به تصویب نهایی کمیسیون مشترک بررسی کننده رسیده، منتشر کرد. این، همان طرحی که است که مهدی کروبی درباره آن به نمایندگان هشدار داده و تصویب آن را معادل ذبح مجلس و نابودی همیشگی این نهاد در نظام جمهوری اسلامی دانسته بود.

کروبی در نامه‌اش از نمایندگان مجلس هشتم خواسته بود از تاریخ درس بگیرند و ننگ تصویب چنین طرحی را برای خود نخرند. او همچنین به مخالفت صریح آیت‌الله صافی گلپایگانی با این طرح اشاره کرده و انتقاد این مرجع تقلید را بازگو کرده بود که: “اینگونه طرح‌ها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت می‌شود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است.”

اما مجلس بدون توجه به این هشدارهای دلسوزانه، و در شرایطی که شیخ مهدی کروبی در بازداشت خانگی است و امکان اعتراض به این طرح ضد مردمی از او سلب شده است، به روند تصویب این طرح ادامه می‌دهد و به زودی قرار است آن را در صحن علنی مطرح کند.

بازخوانی متن کامل نامه‌ای که مهدی کروبی شش ماه قبل نوشت، و نیز متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان، می‌تواند صداقت هشدارهای کروبی را نشان دهد.

متن کامل نامه کروبی را در اینجا بخوانید

و متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان نیز که از مرحله کمیسیون خارج شده و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، در زیر می‌آید:

ماده ۱- به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان بر آنها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی مجلس هیات نظارت به شرح زیر برای یک دوره تشکیل می گردد:

الف-یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس

ب- روسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل ۹۰

ج- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس

تبصره ۱- در اجرای بند «ج» این ماده هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیات رئیسه مجلس نباشند در جلسه ای متشکل از رئیس و نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیون ها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب ۴ نفر معرفی می شوند.

تبصره ۲- هیات رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیات نظارت تعیین نماید.

تبصره ۳- هیات از بین اعضاء خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.

تبصره ۴- در صورت غیبت هر یک از اعضای انتخابی دریک چهارم جلسات هیات طی مدت شش ماه. یا ضرورت تغییر آنها به تشخیص جلسه مشترک موضوع تبصره ۱، نسبت به انتخاب فرد جایگزین طبق روال این قانون اقدام خواهد شد.

ماده ۲- هیات نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.

الف- گزارش های واصله درخصوص سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده

ب- گزارش های مربوط به رفتار خلاف منشور اخلاقی نمایندگی موضوع ماده ۸ حسب ارجاع هیات رئیسه

ج- گزارش های واصله درخصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

د- گزارش های واصله درخصوص غیبت، تاخیر و بی نظمی نمایندگان موضوع مواد ۷۸ تا ۸۱ و ۸۸ تا ۹۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیات رئیسه.

ه- گزارش های واصله درخصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه های انتخاباتی

تبصره ۱- چنانچه عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شان نمایندگی و یا مجلس گردد، هیات نظارت با رعایت بند ب ماده ۲ صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

تبصره ۲- مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش های موضوع این ماده علیه نمایندگان را پس از وصول به هیات رئیسه مجلس منعکس نمایند.

تبصره ۳- به گزارش هایی در هیات رسیدگی می شود که دارای مشخصات کامل ارسال کننده باشد مگر اینکه هیات، رسیدگی به آن را ضروری تشخیص دهد.

تبصره ۴- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی به هیات نظارت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نمی باشد.

تبصره ۵- هیات نظارت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون در مورد جنبه کیفری مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام می نماید.

ماده ۳- هیات نظارت بصورت محرمانه به گزارشات واصله درخصوص هر یک از نمایندگان رسیدگی می نماید و در صورتی که اتهام را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه با دعوت از نماینده و مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

تبصره- هیات نظارت موظف است قبل از صدور رای دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده ۴- هیات نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل اتخاذ تصمیم می کند.

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

د- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

هـ- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یکسال

و- محرومیت از انجام ماموریت های داخلی و خارجی

ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها

ط- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص

ی- لغو عضویت در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها

ک- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ل- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

م- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی

ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی

تبصره ۱- مجازات های موضوع بندهای «ک» و «ل» این ماده پس از تصویب در جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه و هیات نظارت قابل اعمال می باشند.

تبصره ۲- در جلسه رسمی غیرعلنی قبل از رای گیری درخصوص اعمال بند «ن» این ماده ابتدا گزارش هیات نظارت قرائت سپس نماینده متخلف که می تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می نماید.

تبصره ۳- اجرای مصوبات مجلس درخصوص بندهای (م و ن) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان می باشد.

ماده ۵- هرگاه موضوع رسیدگی هیات، گزارش های واصله علیه یکی از اعضای هیات نظارت باشد. وی حق شرکت در جلسات مربوطه را ندارد.

ماده ۶- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تائید هیات نظارت برسد.

تبصره ۱- تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی با هیات نظارت است.

تبصره ۲- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است.

ماده ۷- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص های موضوع سوگندنامه نمایندگان مندرج در اصل (۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات نظارت تهیه و با پیشنهاد هیات مذکور به تصویب جلسه ای متشکل از اعضای کمیسیون های اصل نودم (۹۰) و آئین نامه داخلی مجلس و هیات نظارت خواهد رسید.

ماده ۸- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوب رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه، به هیات نظارت اعلام نماید.

ماده ۹- به جز عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و تدریس و یا سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیات امناء، هیات موسس موسسات و شرکت های خصوصی و تعاونی و موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات عمومی و یا شرکت های دولتی است، همچنین شرکت در طرح های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شرکت های مزبور به هر عنوان و قضاوت و وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، دایر کردن مطب و عضویت در فدراسیون ها و هیات های ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است. عضویت در هیات رئیسه دانشگاه ها، دانشکده ها و بیمارستان ها سمت آموزشی نیست.

تبصره ۱- در صورت تصدی سمت های فوق، موضوع در هیات نظارت مطرح و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از اعلام تخلف از سوی هیات، نماینده موظف است حسب مورد نسبت به تودیع پروانه فعالیت، کناره گیری و استعفا اقدام نماید. در غیر اینصورت ضمن اعمال مجازات های ماده ۴ این قانون پرونده به قوه قضائیه ارسال و به مجازات مقرر در قانون برای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- پس از صدور حکم محکومیت از سوی قوه قضائیه تمامی دریافت های غیرقانونی نماینده که بر خلاف حکم این قانون پس از تصدی به سمت نمایندگی تحصیل نموده باید از سوی متخلفین به حساب خزانه واریز شود.

ماده ۱۰- در مواردی که هیات نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخاب دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می شود.

ماده ۱۱- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون می باشد.

تبصره- دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیات رئیسه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۲- سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ می باشد.

تبصره- مصادیق موضوع این ماده را هیات موضوع ماده ۸ مشخص می‌کند.

 • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۵:۲۳ ب.ظ | پاسخ

  مجلس عملاً با روی کار آمدن احمدی نژاد و دار و دسته اش نابود شد.
  پیشنهاد میکنم متن خبر را اینطور اصلاح کنید:”متن کامل طرحی که در صورت تصویب آن، مجلس رسماً در جمهوری اسلامی نابود خواهد شد”

  • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۵:۲۹ ب.ظ | پاسخ

   مگه تا حالا مجلسی وجود داشته که بخواد نابود بشه یا نشه

   • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۵:۴۲ ب.ظ | پاسخ

    ارگانهای انتظامی-قضائی و امنیتی یعنی نمایندگان برده و بنده نیروهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات سپاه و بسیج و قوه قضائیه و غیره باشد و برای اینکه نانش بریده نشود شب و روز از حکام فاسد تعریف بکند و چشم خود را به پایمال شدن حقوق مردم ببندد.خیالتان راحت باشد دیگر در این مملکت هیچ انتخاباتی اعتبار ملی نخواهد داشت.

    • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۶:۳۹ ب.ظ | پاسخ

     Koja budimo che shodim, delam be hale Mellato Iranneman misuzad

     • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۷:۵۹ ب.ظ | پاسخ

      البته این قانون هم تصویب بشه فرقی نمی کنه. این مجلس سال هاست خاصیت خودش رو از دست داده

      • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۸:۱۲ ب.ظ | پاسخ

       کجای این طرح غلط است ؟! ندزد و نترس !

       • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۸:۱۹ ب.ظ | پاسخ

        الفاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، البته مجلس خیلی وقت است که مرده ، فقط مجلس ختم براش نگرفته بودند که با این حساب ، حق مطلب ادا خواهد شد و مجلس ختم با شکوه و در خور شأن مجلس برگزار می گردد !!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۸:۴۰ ب.ظ | پاسخ

         خوبه خیلی جالبه یک گروه خودسر در مجلس به وجود میاد وهرروز با پنجه بکس و چاشنی فحش …. حال نمایندگان نق نقو رو جا میارن عجب
         فیلم خوبی از آب در میاد بعد این از ضرغام جون در خواست داریم هر روز برنامه مجلس برامون پخش کنند

         • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۱۰:۱۳ ب.ظ | پاسخ

          هیچ فرقی نمی کند هر کار دلشان می خواهد بکنند این مجلس چه خاصیتی دارد و یا چه سودی برای مردم ایران دارد در طول ۶۰ سال مجلسها آمده اند و رفته اند و اکثریت مطلق نمایندگان نوکر حاکمیت بوده اند نه مدافع منافع مردم . نمایندگانی مثل دکتر مصدق و یارانش در مجلس کم پیدا می شوند.مجلس ۷ ـ ۸ که کارگذار قدرت است در مجلس ۶ چند نفر مثل علی اکبر موسوی خویینی و فاطمه حقیقت جو و حسین لقمانیان داشتیم . مجالس ۲و ۳و ۴و که فاتحه مجلس اول یک فراکسیون اقلیت داشت که از فراکسیون اکثریت کتک می خوردند فحش می شنیدند….

          • ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۱۱:۴۵ ب.ظ | پاسخ

           به نام خدا
           سلام
           به نظر می آید جمهوری اسلامی همان راه محمد رضا پهلوی را در اعلام حزب رستاخیز در پیش گرفته است. متاسفم.

           • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۹ ق.ظ | پاسخ

            واقعا متاسفم براتون که هنوز اینجوری فکر میکنن ، تلخی حرف شما بیشتر از متن خبر بود واسم.
            چرا متوجه نیستی ؟

            • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۴۵ ق.ظ | پاسخ

             هیچ فرقی نمی کند هر کار دلشان می خواهد بکنند این مجلس چه خاصیتی دارد و یا چه سودی برای مردم ایران دارد در طول ۶۰ سال مجلسها آمده اند و رفته اند و اکثریت مطلق نمایندگان نوکر حاکمیت بوده اند نه مدافع منافع مردم . نمایندگانی مثل دکتر مصدق و یارانش در مجلس کم پیدا می شوند.مجلس ۷ ـ ۸ که کارگذار قدرت است در مجلس ۶ چند نفر مثل علی اکبر موسوی خویینی و فاطمه حقیقت جو و حسین لقمانیان داشتیم . مجالس ۲و ۳و ۴و که فاتحه مجلس اول یک فراکسیون اقلیت داشت که از فراکسیون اکثریت کتک می خوردند فحش می شنیدند….

             • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱:۰۶ ق.ظ | پاسخ

              این مجلس همان سنای قهوه تلخ است , جه فرقی میکنه

              • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۶:۳۷ ق.ظ | پاسخ

               ما به غیر از دوره ششم و تا حدودی اواخر دوره پنجم هیچ نشانه ای از مجلس نداشتیم.

               • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۶:۳۸ ق.ظ | پاسخ

                مشکل امروز کشور ما، همراهی «رهبری» با فرقه اقلیتی است که جز سپاه و ارتش و جهل مردم و عوام‌فریبی، سلاحی ندارد. خداوندا رهبر ما را بیدار بفرما

                • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۸:۴۷ ق.ظ | پاسخ

                 مگه ما مجلسی هم داریم که نگران نابودیش باشیم. مثل عروسک خیمه شب بازی کفن تنشون میکنن نخ عروسک ها رو میکشن تو خیابون راه میبرن

                 • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۹:۱۲ ق.ظ | پاسخ

                  آخه این مجلس بودو ما نمیدانستیم .وجود داشت که نابود بشه ؟ بیایید حداقل با خودمان روراست باشیم خیلی وقته نابودشده و با ز ما دیر فهمیدیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                  • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۲۴ ب.ظ | پاسخ

                   برین بابا خدا روزیتون رو جای دیگه حواله کنه

                   • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۲۷ ب.ظ | پاسخ

                    ایول

                    • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱:۴۰ ب.ظ | پاسخ

                     خانه از پای بست ویران است خواجه در فکر طرح ایوان است…………………………………….

                     • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۶:۱۶ ب.ظ | پاسخ

                      با این کار مجلس به توب بسته میشه

                      • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۶:۵۲ ب.ظ | پاسخ

                       برای شما که انقدر حقیر فکر میکنید متاسفم

                       • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۰:۰۳ ب.ظ | پاسخ

                        majles??kodum majles???

                        • ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۰:۱۴ ب.ظ | پاسخ

                         ما احتیاجی به مجلس نداریم اقای احمدی نژاد خودش همه چی بلده تازه هر جا هم مشکلی پیش بیاد اقا هستند ایشان راهنمایی میکنند اینقدر هم کفر نگین یه خورده هم فکر اون دنیا باشین بزارید شرایط برای ظهور اقا فراهم شه مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر ضد ولایت فقیه مرگ بر منافق مرگ بر …..

                         (اختیاری)     (اختیاری)